Saturday, January 31, 2015

CentOS 6.6 üzerinde httpd + oracle destekli php5 kurulum notları

Platform: CentOS 6.6 x86_64

Amacımız oracle database ile konuşan php kodlarımıza uygun web sunucu yapılandırmasını gerçekleştirmek.
Sistem kurulumu minimal olacak şekilde gerçekleştirildi.

httpd ve diğer bağımlı paketlerin yüklenmesi:
[root@web2 php5]# yum install httpd openssl098e aspell curl curl-devel wget libjpeg libpng libX11 libXpm libfreetype freetype

ve çalışırken lazım olabilecek diğer bazı paketlerin yüklenmesi:
[root@web2 php5]# yum install vim bind-utils  rsync

oss.oracle altında projelendirilen php epel6 uyumlu rpm paketlerinin indirilmesi:
https://oss.oracle.com/projects/php/
https://oss.oracle.com/projects/php/dist/documentation/installation.html


İndirdiğim dosyalar:

[root@web2 php5]# ls -1
oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm
php55-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-bcmath-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-cli-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-common-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-dba-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-devel-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-embedded-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-enchant-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-fpm-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-gd-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-imap-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-intl-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-ldap-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-mbstring-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-mysql-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-oci8-12cR1-5.5.10-2.el6.x86_64.rpm
php55-opcache-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-pdo-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-pgsql-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-process-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-pspell-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-recode-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-snmp-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-soap-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-tidy-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-xml-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
php55-xmlrpc-5.5.10-1.el6.x86_64.rpmphp paketlerinin yüklenmesi:

[root@web2 php5]# rpm -ivh php55-common-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm php55-cli-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm php55-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:php55-common           ########################################### [ 33%]
   2:php55-cli              ########################################### [ 67%]
   3:php55                  ########################################### [100%]

Oracle desteği için bağımlı oracle instant client paketinin yüklenmesi:
(http://www.oracle.com/technetwork/topics/linuxx86-64soft-092277.html adresinden indirildi.)

[root@web2 php5]# rpm -ivh oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:oracle-instantclient12.########################################### [100%]
php oci8 modülünün yüklenmesi:

[root@web2 php5]# rpm -ivh php55-oci8-12cR1-5.5.10-2.el6.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:php55-oci8-12cR1       ########################################### [100%]ve webci arkadaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri gd ve diğer bazı modüllerin yüklenmesi:


[root@web2 php5]# rpm -ivh php55-gd-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm  php55-mbstring-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm php55-xmlrpc-5.5.10-1.el6.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:php55-gd               ########################################### [100%]
   2:php55-xmlrpc           ########################################### [ 50%]
   3:php55-mbstring         ########################################### [100%]kurulum sonrası httpd başlatmadan önce /etc/php.ini dosyasında short_open_tag = On olarak ayarladım. ( <? tag i ile yazılan php kodlarının sorunsuz çalışması için.)

[root@web2 php5]# service httpd start
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for web2
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
                                                           [  OK  ]

Son olarak istediğimiz şekilde modüllerin aktif olduğunu teyid etmek için phpinfo(); fonksiyonunu çağırdığımız bir php dosyası yaratıp browser'dan çağırıyoruz. Ve aktif modüllere göz atıyoruz.

[root@web2 php5]# echo '<?php phpinfo(); ?>' > /var/www/html/phpinfo.php

Visit: http://<server_ip_address>/phpinfo.php


Friday, January 30, 2015

Yerel ntp sunucu bilgileri

http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome
http://www.pool.ntp.org/zone/tr

time.ume.tubitak.gov.tr
ntp.ulakbim.gov.tr
time.deu.edu.tr


server 0.tr.pool.ntp.org
server 1.tr.pool.ntp.org
server 2.tr.pool.ntp.org
server 3.tr.pool.ntp.org
   

Örnek komut çağrısı:

root@aokan-VirtualBox:~# ntpdate -u  time.ume.tubitak.gov.tr
30 Jan 22:17:18 ntpdate[7763]: step time server 194.27.222.5 offset -2.502604 sec

Thursday, January 29, 2015

linux shell: ssh / scp warning mesajlarını görmezden gelme

Uyarı mesajları:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is..

Warning: Permanently added to the list of known hosts

Çözüm:

mesajlarını görmezden gelmek için

~/.bashrc dosyasında 

alias ssh=‘/usr/bin/ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -o LogLevel=error’
alias scp=‘/usr/bin/scp -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -o LogLevel=error’


tanımlanmalı.

veya

script içinde kullanım için scp / ssh komutlarını aşağıdaki şekilde tanımlayarak kullanabilirsiniz.


SSHCMD="/usr/bin/ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -o LogLevel=error"
SCPCMD="/usr/bin/scp -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -o LogLevel=error” 

veya 

~/.ssh/config dosyası aşağıdaki satırlar eklenmeli.
 
Host *
    StrictHostKeyChecking no
    UserKnownHostsFile /dev/null
    LogLevel error

Wednesday, January 28, 2015

linux shell: rsync kullanım notları

# rsync --remove-source-files -varh <local-directory> root@192.168.1.2:./<remote-directory>
v - Verbose
a - archive mode ( "archive" mode, which ensures that symbolic links, devices, attributes, permissions, ownerships, etc. are preserved in the transfer.)
r - Recursive
h - Human-readable format of file sizes
z - compress file data during the transfer (DO NOT use if files are already compressed)
Eğer rsync/ssh transfer hızı sizi tatmin etmiyor ise nfs mount alanı üzerinde rsync komutu çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Örnek aktarım:

Aktarılacak dizin aaa/ içinde 1 dosya var 5.7 mb
aokan@aokan-VirtualBox:~$ cp Downloads/net-snmp-5.6.2.tar.gz aaa/
aokan@aokan-VirtualBox:~$ ls aaa/
net-snmp-5.6.2.tar.gz

Aktarım işlemi:
*Eğer aktarım işlemini screen ile arka planda çalışacak şekilde bırakırsanız rsync loglarını aynı anda bir dosyaya yönlendirerek durum takip işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

aokan@aokan-VirtualBox:~$ rsync --remove-source-files -varh aaa root@192.168.1.2:./ddd | tee -a /tmp/rsync-transfer.log
root@192.168.1.2's password:
sending incremental file list
created directory ./ddd
aaa/
aaa/net-snmp-5.6.2.tar.gz
sent 5.96M bytes  received 74 bytes  111.36K bytes/sec

Aktarım sonrası local path kontrolü:
Dizin boş, taşındıktan sonra silinmiş.
aokan@aokan-VirtualBox:~$ ls aaa/

Karşı tarafta remote path kontrolü:
aokan@aokan-VirtualBox:~$ ssh root@192.168.1.2 "find ./ddd -type f -exec du -sh {} \;"
root@192.168.1.2's password:
5,7M    ./ddd/aaa/net-snmp-5.6.2.tar.gz

linux shell: sudo komut çağrılarının loglanması


Bu işlem için aşağıdaki satır eklendi.

# cat /etc/sudoers.d/inseptra2
aokan        ALL=(ALL)       NOPASSWD: LOG_INPUT: LOG_OUTPUT: ALL
Defaults iolog_dir=/var/log/sudo-io/%{user}

aokan kullanıcısına şifresiz tam kullanım yetkisi verildi ve yaptığı tüm komut çağrıları /var/log/sudo-io/ dizini altında loglanacak şekilde yapılandırıldı.

Oluşan logları formatlı şekilde aşağıdaki komut ile görüntüleyebilirsiniz.

# find /var/log/sudo-io/ -name log -exec cat {} \; | grep "::" -A 2 | awk -F: '$1 ~ /^[0-9]+$/{printf  "%s%s",(NR>1)?"\n":"",$1;next} {printf ";" $0} END{printf "\n"}'linux shell: awk ile belirli kolondan sonraki tüm kolon bilgilerini yazdırma

$ cat file.1
A1 B1 C1 D1 E1
A2 B2 C2 D2 E2
A3 B3 C3 D3 E3
A4 B4 C4 D4 E4
A5 B5 C5 D5 E5

# 3 numaralı kolon itibariyle kalan tüm kolonları yazdırmak için:

$ cat file.1 | awk '{ s = ""; for (i = 3; i <= NF; i++) s = s $i " "; print s }'
C1 D1 E1
C2 D2 E2
C3 D3 E3
C4 D4 E4
C5 D5 E5

Tuesday, January 27, 2015

linux shell: comm komutu kullanımı hakkında

comm - compare two sorted files line by line
 
iki dosyayı satır satır kıyaslayarak yapabileceğiniz işlemler için kullanılır.
 
örn: file1 ve file2 de tekrar eden satırları görmek istediğimiz durum için:


 
VirtualBox:~$ cat file1
A
B
C
D
E
F
G
 
 
 
VirtualBox:~$ cat file2
C
E
X
Y
Z
 
olsun

  
### file1 ve file2'de tekrar eden satırlar
 
VirtualBox:~$ comm -12 file1 file2
C
E
 
 
 
 
### file1'de olup file2'de olmayan satırlar
 
VirtualBox:~$ comm -32 file1 file2
A
B
D
F
G
 
 
 EXAMPLES
    comm -12 file1 file2
       Print only lines present in both file1 and file2.

    comm -3 file1 file2
       Print lines in file1 not in file2, and vice versa

Monday, January 26, 2015

linux: create .dialogrc and change dialog colors

dialog konsol ekranında grafik oluşturmanızı sağlayan bir araç.

dialog --create-rc ~/.dialogrc

To customize ~/.dialogrc, enter:

vi ~/.dialogrc
Turn on shadow dialog boxes

use_shadow = ON
Turn on color support ON

use_colors = ON
Change default blue background color to BLACK

screen_color = (CYAN,BLACK,ON)

Sunday, January 25, 2015

python: web scraping with BeautifulSoup

BeautifulSoup html, xml parse işlemleri için kullanabileceğiniz bir modül. iterating, searching, ve modifying işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4/4.3.2 adresinden temin edilebilir.

Xubuntu ortamında kurulumu pip ile aşağıdaki şekilde gerçekleştirdim.
Testlerimde Python 2.7.6 (default, Mar 22 2014, 22:59:56) sürümü kullandım.


Kurulum:

aokan$ sudo pip install beautifulsoup4

Örnekler:
#!/usr/bin/python
from bs4 import BeautifulSoup, NavigableString
import urllib2

url="http://www.siyahsapka.org"
soup=BeautifulSoup(urllib2.urlopen(url).read())
# style tanimi olan span'ların style'larini temizle
for span in soup('span',style=True):
    del span['style']


# tekrar eden break tag'larini (<br> veya <br />) teke indir. arada strong olsa dahi calis.
for br in soup('br'):
    sibling = br.next_sibling
    while sibling:
        if isinstance(sibling, NavigableString):
            sibling = sibling.next_sibling
            continue
        if sibling.name == 'br':
            sibling.decompose()
        elif sibling.name != 'strong':
            break
        sibling = sibling.next_sibling

# strong tag'i arasinda bulunan break (<br> veya <br />) ifadelerini temizle.
for strong in soup('strong'):
    for br in strong('br'):
        br.decompose()


# <a tag'i ile belirtilen link'leri  sadece icerisindeki text kalacak sekilde temizle.
for a in soup('a'):
    a.unwrap()

# gelen html'de yer alan <iframe tag ve içeriğini temizle.
for iframe in soup('iframe'):
    iframe.decompose()

# formatlama isleminden sonra istedigim div icindeki veriyi al
content=unicode(soup.find('div',attrs={'class':'txtIn'}))

Detaylar için http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/Eğer biçimlendireceğiniz html veya url sayısı 1000 üzerinde ise bu işlemleri multithread yapmanıza imkan sağlayan scrapy ile gerçekleştirmek daha doğru olacaktır.

Tuesday, January 20, 2015

bash one line: create linux system user without prompt

# useradd -d /home/usernameim -s /bin/bash -p $(echo "sifrem" | openssl passwd -1 -stdin) usernameim

Monday, January 19, 2015

oracle 11gr2 memory_target boyutunu artırma işlemi

database i kapat
su - oracle
sqlplus
sys as sysdba
shutdown immediate;

tmpfs boyutunu artır

[root@localhost:~]# cat /etc/fstab | egrep "^tmpfs"
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   size=8000m      0 0
umount /dev/shm && mount /dev/shm

[root@localhost:~]# df -kh | grep tmpfs
tmpfs             7,9G  3,6G  4,3G  46% /dev/shm   

database i aç
su - oracle
sqlplus
sys as sysdba
startup

database ayarlarını gerçekleştir.
su - oracle
sqlplus
sys as sysdba
create pfile='/tmp/calisan_pfile_backup.ora' from spfile;
alter system set memory_target=6G SCOPE=SPFILE;
alter system set memory_max_target=6G SCOPE=SPFILE;

database i kapat ve tekrar aç
su - oracle
sqlplus
sys as sysdba
shutdown immediate; 
startup


freeradius: allow all external ip connections

Platform: FreeBSD  8.x

add to /usr/local/etc/raddb/clients.conf
client 0.0.0.0/0 {
  secret = 12345
  shortname = name
}

Saturday, January 17, 2015

httperf ile http performance testing

httperf - HTTP performance measurement tool

manual:
http://www.hpl.hp.com/research/linux/httperf/httperf-man-0.9.txt

Örnekler:

httperf --hog --server <server_ip_address> --port 80 --uri /index.php --rate 150 --num-conn 10 --num-call 500


       httperf --hog --server www
          This  command causes httperf to create a connection to host www,
          send a request for the root document (http://www/), receive  the
          reply,  close  the  connection,  and then print some performance
          statistics.

       httperf --hog --server www --num-conn 100 --ra 10 --timeout 5
          Like above, except that a total of 100 connections  are  created
          and  that connections are created at a fixed rate of 10 per sec‐
          ond.  Note  that    option    ``--rate''  has     been  abbreviated  to
          ``--ra''.

       httperf --hog --server=www --wsess=10,5,2 --rate 1 --timeout 5
          Causes httperf to generate a total of 10 sessions at a rate of 1
          session per second.  Each session consists of 5 calls  that  are
          spaced out by 2 seconds.

       httperf --hog --server=www --wsess=10,5,2 --rate=1 --timeout=5 --ssl
          Like  above,  except that httperf contacts server www via SSL at
          port 443 (the default port for SSL connections).

       httperf --hog --server www --wsess=10,5,2  --rate=1  --timeout=5     --ssl
       --ssl-ciphers=EXP-RC4-MD5:EXP-RC2-CBC-MD5   --ssl-no-reuse  --http-ver‐
       sion=1.0
          Like above, except that httperf will inform the server  that  it
          can   only   select  from     two  cipher  suites  (EXP-RC4-MD5  or
          EXP-RC2-CBC-MD5); furthermore, httperf will use HTTP version 1.0
          which requires a new TCP connection for each request.  Also, SSL
          session ids  are    not  reused,  so  the  entire  SSL  connection
          establishment  process  (known  as the SSL handshake) occurs for
          each connection.

HTTP for Great Good


 https://speakerdeck.com/mattrobenolt/http-for-great-good


https://speakerdeck.com/mattrobenolt/cheating-your-way-to-webscale


Developing & Deploying "Large" Scale Web Applications

https://speakerdeck.com/mattrobenolt/developing-deploying-large-scale-web-applications 

How to Deploy Python WSGI Applications Using a CherryPy Web Server Behind Nginx

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-deploy-python-wsgi-applications-using-a-cherrypy-web-server-behind-nginx

Faker: a Python package that generates data for you.

Faker is a Python package that generates fake data for you. Whether you need to bootstrap your database, create good-looking XML documents, fill-in your persistence to stress test it, or anonymize data taken from a production service, Faker is for you.

https://github.com/joke2k/faker

Basic Usage

    from faker import Factory
    fake = Factory.create()

    # OR
    from faker import Faker
    fake = Faker()

    fake.name()
    # 'Lucy Cechtelar'

    fake.address()
    # "426 Jordy Lodge
    #  Cartwrightshire, SC 88120-6700"

    fake.text()
    # Sint velit eveniet. Rerum atque repellat voluptatem quia rerum. Numquam excepturi
    # beatae sint laudantium consequatur. Magni occaecati itaque sint et sit tempore. Nesciunt
    # amet quidem. Iusto deleniti cum autem ad quia aperiam.
    # A consectetur quos aliquam. In iste aliquid et aut similique suscipit. Consequatur qui
    # quaerat iste minus hic expedita. Consequuntur error magni et laboriosam. Aut aspernatur
    # voluptatem sit aliquam. Dolores voluptatum est.
    # Aut molestias et maxime. Fugit autem facilis quos vero. Eius quibusdam possimus est.
    # Ea quaerat et quisquam. Deleniti sunt quam. Adipisci consequatur id in occaecati.
    # Et sint et. Ut ducimus quod nemo ab voluptatum.

Full Stack Python

This guide branches out on topic because your learning needs depend on what you're currently trying to do.

http://www.fullstackpython.com/introduction.html

Inject arbitrary code into a running Python process

$ pyrasite-shell $(pgrep -f "ipython")
Pyrasite Shell 2.0beta9
Connected to 'ipython'
Python 2.7.2 (default, Oct 27 2011, 01:40:22)
[GCC 4.6.1 20111003 (Red Hat 4.6.1-10)] on linux2
>>> print(x)
foo

>>> globals()['x'] = 'bar'


https://pyrasite.readthedocs.org/en/latest/index.html

random string generation with python

#!/usr/bin/python2.7

import random, string, sys
length=10
if len(sys.argv)>1:
        length=sys.argv[1]
rand_str = ''.join(random.choice(
                    string.ascii_lowercase
                    + string.ascii_uppercase
                    + string.digits)
               for i in range(int(length)))
print rand_str

Tuesday, January 13, 2015

Tools to Capture Signals

Software Defined Radio (SDR)  

Hardware Options  
– TV Tuner: $20    (capture only)  
– HackRF: $300  
– USRP2: $2000RFCat + Hardware Radio

Hardware Options
- IM-Me    dongle: $35   
– CC1111EMK dongle: $49   
– TI EZ430 Chronos CC1111 Access Point:    $58   

screen komutu kullanımı

Yeni oturum açma:
# screen

Çalışılan oturumu arka plana atma:
<CTRL> + a + d
tuş kombinasyonu ile arka plana atılmalı. bu işlem sonrası ekranda
[detached]
şeklinde bir mesaj görürsünüz.


Mevcut oturumları listeleme:
# screen -list

ile ekran listesi alınır ve

# screen -a -r 20458
çağrısı yapılır. (Yukarıda 20458 "screen -list" ile öğrenilen tekrar erişilmek istenilen screen numarası)

add a certificate authority (CA) to Ubuntu

# cp /home/user/workspace/SecureCommunication/certs/valid3/cacert.pem /usr/local/share/ca-certificates/custom-cacert.crt
# update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs... WARNING: Skipping duplicate certificate UbuntuOne-ValiCert_Class_2_VA.pem
WARNING: Skipping duplicate certificate UbuntuOne-ValiCert_Class_2_VA.pem
WARNING: Skipping duplicate certificate UbuntuOne-Go_Daddy_Class_2_CA.pem
WARNING: Skipping duplicate certificate UbuntuOne-Go_Daddy_Class_2_CA.pem
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....
Adding debian:custom-cacert.pem
done.
done.

Wednesday, January 7, 2015

ZFS arc size (ram kullanımı) sınırlandırılması

Platform

ZFSonlinux - OEL 6.5 x86_64

Konfigurasyon

ZFS ayar değişiklikleri için düzenlemeler /etc/modprobe.d/zfs.conf dosyası üzerinde yapılmalıdır.

vi /etc/modprobe.d/zfs.conf

options zfs zfs_arc_max=8589934592

Değişikliğin aktif olması için sistem yeniden başlatılmalıdır.
# reboot

Mevcut ARC size kullanımının gözlemlenmesi

arcstat.py zfsonlinux kurulu sistemlerde bulunmaktadır.
[root@localhost ~]# arcstat.py 1 5
    time  read  miss  miss%  dmis  dm%  pmis  pm%  mmis  mm%  arcsz     c
10:46:52     0     0      0     0    0     0    0     0    0      0  100M
10:46:53     0     0      0     0    0     0    0     0    0      0  100M
10:46:54     0     0      0     0    0     0    0     0    0      0  100M
10:46:55     0     0      0     0    0     0    0     0    0      0  100M
10:46:56     0     0      0     0    0     0    0     0    0      0  100M


Konfigurasyonda kullanılabilecek tüm parametreler

Kullanılabilecek parametreler aşağıda sıralanmıştır. Ayarlarla ilgili değişiklik yapılmadan önce http://docs.oracle.com/cd/E26502_01/html/E29022/chapterzfs-1.html#scrolltoc dökümanından faydalanılmalıdır.
cd /sys/module/zfs/parameters
[root@bursa parameters]# ls -1
l2arc_feed_again
l2arc_feed_min_ms
l2arc_feed_secs
l2arc_headroom
l2arc_headroom_boost
l2arc_nocompress
l2arc_noprefetch
l2arc_norw
l2arc_write_boost
l2arc_write_max
metaslab_debug_load
metaslab_debug_unload
spa_asize_inflation
spa_config_path
zfetch_array_rd_sz
zfetch_block_cap
zfetch_max_streams
zfetch_min_sec_reap
zfs_arc_grow_retry
zfs_arc_max
zfs_arc_memory_throttle_disable
zfs_arc_meta_limit
zfs_arc_meta_prune
zfs_arc_min
zfs_arc_min_prefetch_lifespan
zfs_arc_p_aggressive_disable
zfs_arc_p_dampener_disable
zfs_arc_shrink_shift
zfs_autoimport_disable
zfs_dbuf_state_index
zfs_deadman_enabled
zfs_deadman_synctime_ms
zfs_dedup_prefetch
zfs_delay_min_dirty_percent
zfs_delay_scale
zfs_dirty_data_max
zfs_dirty_data_max_max
zfs_dirty_data_max_max_percent
zfs_dirty_data_max_percent
zfs_dirty_data_sync
zfs_disable_dup_eviction
zfs_expire_snapshot
zfs_flags
zfs_free_min_time_ms
zfs_immediate_write_sz
zfs_mdcomp_disable
zfs_nocacheflush
zfs_nopwrite_enabled
zfs_no_scrub_io
zfs_no_scrub_prefetch
zfs_pd_blks_max
zfs_prefetch_disable
zfs_read_chunk_size
zfs_read_history
zfs_read_history_hits
zfs_recover
zfs_resilver_delay
zfs_resilver_min_time_ms
zfs_scan_idle
zfs_scan_min_time_ms
zfs_scrub_delay
zfs_send_corrupt_data
zfs_sync_pass_deferred_free
zfs_sync_pass_dont_compress
zfs_sync_pass_rewrite
zfs_top_maxinflight
zfs_txg_history
zfs_txg_timeout
zfs_vdev_aggregation_limit
zfs_vdev_async_read_max_active
zfs_vdev_async_read_min_active
zfs_vdev_async_write_active_max_dirty_percent
zfs_vdev_async_write_active_min_dirty_percent
zfs_vdev_async_write_max_active
zfs_vdev_async_write_min_active
zfs_vdev_cache_bshift
zfs_vdev_cache_max
zfs_vdev_cache_size
zfs_vdev_max_active
zfs_vdev_mirror_switch_us
zfs_vdev_read_gap_limit
zfs_vdev_scheduler
zfs_vdev_scrub_max_active
zfs_vdev_scrub_min_active
zfs_vdev_sync_read_max_active
zfs_vdev_sync_read_min_active
zfs_vdev_sync_write_max_active
zfs_vdev_sync_write_min_active
zfs_vdev_write_gap_limit
zfs_zevent_cols
zfs_zevent_console
zfs_zevent_len_max
zil_replay_disable
zil_slog_limit
zio_bulk_flags
zio_delay_max
zio_injection_enabled
zio_requeue_io_start_cut_in_line
zvol_inhibit_dev
zvol_major
zvol_max_discard_blocks
zvol_threads

delimited data file ve json data file size kıyaslaması


Docs:
http://tools.ietf.org/html/rfc4627
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-404.htm

Aşağıda detaylandırılan örnek; sıkıştırılmış delimited data file ve json data file dosya büyüklüğünü kıyaslamak,  format seçimi konusunda fikir edinmek amacı ile yapılmıştır.

 generator code:
<?php
$x=0;
$code=0;
$key=0;
for($i=0; $i<9000000; $i++) {
        $x++;
        $code++;
        $key++;
//      echo chr($i)."|";
//      echo $i."|";
        echo "{'key$key': '$i'},";
        if($x%10==0) echo "\n";
        if($key%10==0) $key=0;
        if($code=="255") $code=0;
}
?>
[root@okantest ~]# du -sh delimited.file.1
69M     delimited.file.1
[root@okantest ~]# wc -l delimited.file.1
900000 delimited.file.1
[root@okantest ~]# gzip delimited.file.1
[root@okantest ~]# du -sh delimited.file.1.gz
19M     delimited.file.1.gz


[root@okantest ~]# du -sh json.file.1
173M    json.file.1
[root@okantest ~]# wc -l json.file.1
900000 json.file.1
[root@okantest ~]# gzip json.file.1
[root@okantest ~]# du -sh json.file.1.gz
23M     json.file.1.gz